Adatkezelési Tájékoztató


Kedves Látogatónk! Kérjük, tekintse meg az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat:

Adatkezelési tájékoztató

Az EPERVILÁG webáruház (a továbbiakban: Szolgáltató)  www.epervilag.hu (a továbbiakban: Honlap/weboldal) címen elérhető weboldalára látogatók és ott regisztrálók, vagy vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) a személyes adataikat rendelkezésre bocsátják a sikeres vásárlás/regisztrálás érdekében. Ezeket az adatokat a webáruház tulajdonosa kezeli, tárolja.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Definíciók

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név:

Epervilág webáruház
Kauker Attila e.v.

Székhely, levelezési cím:

8233. Balatonszőlős, Cserényhegyi utca 39.

Telefon:

06 30/331 85 02

E-mail:

info@netstilus.hu

Adószám:

64117025-1-39

Nyilvántartási Szám:

EV-664568

BankSzámlaszám:

Kauker Attila
ERSTE BANK
11600006-00000000-96372577

Tárhely szolgáltató:

WEBSYS Kft.
Adószám: 29295755-2-41
Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.

E-mail: info@tarhelybazis.hu
Weboldal: https://tarhelybazis.hu/

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A megadott személyes adatok (regisztráció, megrendelés során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 2 hónapig tárolja.

Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több DM tartalmú levelet. (lásd bővebben: 6.4. és 10. pont)

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre

Webáruházunkban regisztrációval és regisztráció nélkül is történhet vásárlás. A megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően kért adatok:

„Az Ön személyes adatai” menüpontban

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve, amennyiben Cégszerű számlát kér
 • Cég Adószáma
 • Az utca neve a számlázási címre vonatkozóan
 • Az irányítószám a számlázási címre vonatkozóan
 • A település, város neve a számlázási címre vonatkozóan
 • Telefonszám a kapcsolattartás érdekében
 • Email cím a kapcsolattartás, rendelés visszaigazolás, szállítás érdekében

„Szálítási cím” menüpontban (csak akkor kell kitölteni, ha a szálítási és a számlázási cím eltér)

 • Vezetéknév – a szállítási címre vonatkozóan
 • Keresztnév – a szállítási címre vonatkozóan
 • Az utca, házszám – a szállítási címre vonatkozóan
 • Az irányítószám – a szállítási címre vonatkozóan
 • A település, város neve a szállítási címre vonatkozóan

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Cookie-k (sütik)

A HTTP-cookie (magyarul süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, felismerésére pl.:  webáruházakban bevásárlókosár nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Cookie-k típusai

Az ideiglenes cookie-k, más néven munkamenet cookie-k a böngésző bezárását követően automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezeket a sütiket a web helyek ideiglenes adatok tárolására – például a bevásárlókocsiban található cikkek nyilvántartására – használják.

Az állandó, maradandó, más néven mentett cookie-k böngésző ablak bezárása után is az Ön számítógépen maradnak. Ezek használatával tárolnak a web helyek adatokat, például a már említett bejelentkezéshez szükséges nevet és jelszót, mindezt azért, hogy ne kelljen a következő felkereséskor ismételten bejelentkeznie. Ezek az állandó cookie-k napokig, hónapokig illetve törlésükig is megmaradnak a számítógépen.

Süti létrehozása

1. Bizonyos oldalakra lépés után az ön számítógépe egy HTTP kérést (request) küld a szerver felé.
2. A szerver létrehoz egy új felhasználói azonosítót, majd bejegyzi azt saját adatbázisába.
3. A szerver egy http választ (response) küld vissza az ön számítógépére, benne az előzőleg létrehozott sütivel.
4. Az ön számítógépe eltárolja ezt a sütit. 

Süti használata

1. Következő alkalommal, amikor meglátogatja az adott oldalt, akkor az ön számítógépe újra kapcsolatba lép a szerverrel, és a http kéréshez már hozzácsatolja ezt a sütit is.
2. A szerver összeveti a kapott sütit az általa tárolttal, így egyszerre tudja autentikálni Önt mint felhasználót, és emlékezni a korábbi beállításaira.
3. Ezután a szerver egy http választ (response) küld vissza az ön számítógépére, benne a szükséges adatokkal (a süti-vel)

Weboldalunk cookie használata

Weboldalunk csak olyan sütit használ, amely az ön kényelmét szolgálja, és csakis az Ön által megadott pl.: bejelentkezéshez, felismeréshez, megrendelt termék postázásához szükséges adatokat tárolják. Az ön tudta nélküli adatbeszerző és egyéb az ön internetes tevékenységére vonatkozó információkat gyűjtő sütit oldalunk nem használ.

Cookie használatának tiltása

Amennyiben Ön mégsem akarná engedélyezni a sütik használatát, akkor azok tiltására lehetősége van böngészőjének beállításainál. Elképzeléseinek megfelelően a cookie-kat letilthatja vagy engedélyezheti az összes webhelyen, illetve megválaszthatja, hogy melyik web helynél engedélyezi azokat. Böngészőjének megfelelően tudja a beállításokat elvégezni.

Figyelem! Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ: Google Chrome | Firefox | Microsoft Internet Explorer 11

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

1.

Név:                     Magyar Posta Zrt. – MPL

Székhely:             Budapest, Üllői út 114-116.      

Tevékenység:       Futárszolgálat

2.

Név:                    FOXPOST Zrt. – Foxpost

Székhely:             Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A     

Tevékenység:      Futárszolgálat

3.

Név:                   WEBSYS Kft.

Székhely:            1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.

E-mail cím:         info@tarhelybazis.hu  

Tevékenység:    Tárhelyszolgáltatás


A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti emaiben a Szolgáltatótól, ha azokat módosítani szeretné saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Balatonszőlős, 2023. március 31.
Epervilág webáruház
Kauker Attila E.v.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


Kedves Látogatónk! Kérjük, tekintse meg a szerződési feltételeket:

Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 

Ezek a rögzített feltételek a szerződő felekre, a regisztrált, vagy regisztráció nélkül vásároló felhasználókra és az EPERVILÁG webáruházra vonatkoznak!


Ezen szerződési feltételek vonatkoznak minden rögzített megrendelésre, melyek a EPERVILÁG webáruház rendszerén keresztül keletkeznek!


A EPERVILÁG webáruházban a rendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is történhet. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a termékek ismételt rendelésekor mindig újra be kell írni a vásárláshoz szükséges adatokat.
 

Fontos tudni, hogy a webáruházban a vásárláshoz feltétlenül szükséges adatok megadása csak és kizárólag olyan információkra vonatkozik, melyek a számlázást, kiszállítást, illetve az esetleges kapcsolattartást segítik. Az alapadatok, mint:

– Vásárló neve (Számlázáshoz, Kiszállításhoz szükséges információk)
– Cím (Számlázáshoz, Kiszállításhoz szükséges információk)
– Telefonszám (Kiszállításhoz, Kapcsolattartáshoz, Esetleges reklamációhoz szükséges információk)
– E-mail cím (Sikeres rendelés visszaigazoláshoz, Rendelés feldolgozottsági állapotának visszaigazolásához, Számla küldéséhez, Kiszállításhoz, Kapcsolattartáshoz, Esetleges reklamációhoz szükséges információk)
– Cég esetén adószám (Azonosításhoz, Számlázáshoz)

megadásán kívül a webáruház egyéb információt nem kér a vásárlótól.

Regisztráció, illetve regisztráció nélküli vásárlás után a vásárló adatainak megfelelő biztonságáról, kérés esetén adott adatok rendelkezésre bocsátásáról a webáruház gondoskodik, az adatokat a törvényben meghatározott ideig tárolja, majd törli azokat.
 

Személyes adatok harmadik fél részére nem adhatók ki. Kivétel ez alól olyan hatósági intézkedés, amely például nem megfelelő üzleti magatartás miatt indul, ilyenkor a személyes adatok felhasználhatók!
 

A helyesen, minden részletre kiterjedő regisztráció kitöltése után a következő vásárlás gyorsabban (adatbeírás nélkül) történik. Amennyiben a megadott adatok hiányosak, a webáruház megkísérli a kapcsolatfelvételt az adatok pótlása miatt. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem sikerül, úgy a webáruház jogosult a nem megfelelő regisztráció törlésére. 
 

A regisztráláskor megadott adatok bármikor módosíthatók az erre a célra biztosított Adatok Módosítása felületen!
 

Téves adatok megadása esetén a webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, az adatok helyes megadása a regisztráló felelőssége!
 

A regisztráció törlésére mindkét félnek lehetősége van, ezt mind a regisztráló, mind a webáruház megteheti!

 

Az EPERVILÁG webáruházban található termékekről információkat a terméklapok tartalmaznak.
A termékekkel kapcsolatos összes információ elérhető a terméklapokon, ezek szabadon, regisztráció nélkül is megtekinthetők.


Abban az esetben, ha a terméklapon feltüntetett információkon kívül egyéb információra van szüksége a vásárlónak, az elérhetőségek valamelyikén veszi fel velünk a kapcsolatot!
 

A webáruházban feltüntetett árak Bruttó, azaz a termékért fizetendő árak és magyar forintban(HUF) értendők, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A fizetendő szállítási költséget a megrendelési folyamat során, a kiválasztott szállítási módnak megfelelően jelzi rendszerünk!
 

Az árváltozás jogát a webáruház fenntartja, erről a web-oldalon információt biztosít!
 

Tévesen, irracionálisan feltüntetett árak esetén kérjük tájékozódjon megrendelés előtt.
 

Hibásan feltüntetett árak esetén a webáruház nem köteles a feltüntetett áron biztosítani adott termékét!
 

A megvásárolni kívánt terméket/termékeket a kosárba kell helyezni!
 

A kosár tartalma módosítható az erre a célra biztosított Kosár Tartalma felületen!
 

A véglegesítéssel a vásárló elismeri, hogy a kosár tartalmát meg szeretné vásárolni előzetes tájékoztatás/tájékozódás alapján!
 

Az itt található összesített adatlapon szereplő mennyiségi egységek és egyéb információk tételesen tartalmazzák a megvásárolni kívánt termékeket, ennek véglegesítésével a vásárló kijelenti, hogy ezen termékeket a rendelkezésére bocsátott termékinformációk alapján meg kívánja vásárolni.
 

A véglegesítés, a megrendelés elküldése maga a konkrét vásárlási szándék(szerződés) mely megrendelést a webáruház fogadja, arról értesítést küld a vásárló részére!
 

Ebben az értesítésben a webáruház informálja a vásárlót, hogy rendelését rögzítette! Ezt a visszaigazoló levelet a vásárló minden esetben megkapja és köteles megőrizni!
 

Abban az esetben, ha ez a visszaigazolás nem érkezik meg a vásárló e-mail címére 12 órán belül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

A visszaigazolás után a vásárló a weboldalon valamint a visszaigazolásban ismételten feltüntetett bankszámlára átutalja a termék és a szállítás értékét azaz a visszaigazolásban megjelölt fizetendő összeget. Az összeg beérkezéséig a vásárlás “fizetésre vár” állapotba kerül.

A megrendelt termékek végösszegének a webáruház bankszámlájára történő megérkezése után kerül a rendelés “feldolgozás alatt” állapotba, amikor a raktáron lévő termékek azonnali csomagolásra, a külső (németországi) raktáron lévő termékek pedig megrendelésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a németországi gyártó raktárából történő beszerzés esetén a webáruház telephelyére 5-8 munkanapos beérkezésre kell számítani!

A megrendelt termékeket, (Németországi beszerzés esetén, azok a webáruház telephelyére történő beérkezése után) a webáruház a megrendelésben rögzített címre kiszállítja/kiszállíttatja a vásárló részére a megrendelésben rögzített szállítási költség ellenében!
 

A megrendelések feldolgozása álltalános munkaidőben időben történik, hétfőtől – péntekig 9.00-17.00 óráig, a megrendelés ellenértékének megérkezése után, azonnal.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban ha az a munkaidő lejárta után történik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A rendelés feldolgozásáról, kiszállításának lehetséges időpontjáról, esetleges készlethiányról a webáruház a visszaigazolást követő periódusban informálja a vásárlót, vagy e-mail formájában tájékoztatja!
 

A webáruház vállalja, hogy a hiánytalanul kitöltött megrendelésben megrendelt terméket/termékeket, a németországi gyártó raktárából a webáruház telephelyére kb 5-8 munkanapos beérkezése után, a beérkezést követő munkanapon, a megrendelésben megjelölt szállítási módnak megfelelően a szállítást végző cégnek átadja.

A szállítást a Foxpost végzi, két munkanapos a kiszállítási idő vállalásával. A csomag átadása után címzett emailben és SMS-ben kap értesítést, hogy mikor számíthat futár érkezésére. A küldemények kiszállítása munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik.
 

Ettől eltérő, több munkanapot igénylő szállítási határidő merülhet fel, ha a németországi partner szállítása késik, vagy a webáruház például karbantartási, vagy egyéb fejlesztési munkák miatt nem működik megfelelően illetve ha szállítást végző cégnél csomagtorlódás lép fel. Erről a megnövekedett várakozási és szállítási időről a vásárlókat e-mailban tájékoztatjuk!
 

A megrendelések személyes átvétellel, banki előre utalás megrendelés esetén pedig futárszolgálat segítségével jutnak el a megrendelőkhöz.
 

Webáruházunk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


 

A vásárló a kiválasztott termék/termékek vételárát saját netbankon keresztül előre utalással rendezi.

Ilyen esetekben a szállítás költsége:

FOXPOST – Automatába történő kézbesítés: 1140 Ft
FOXPOST – Házhozszállítás megadott címre: 2160 Ft

Utánvétes fizetésre nincs lehetőség

32.000 Forintot meghaladó, illetve személyes átvételű rendelések esetén a kiszállítás díjtalan!
 

A számlán feltűntetett szállítási díjat a vásárló a rendelés véglegesítésekor elfogadta, tudomásul vette, köteles azt megfizetni!


A vásárolt termékekről kiállított számlát a webáruház e-mail csatolmányban .pdf formátumban küldi a megrendelő részére az álltala megadott e-mail címre, a termék postázásával egy időben. A megküldött online számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

A megrendelt, kiszállított termékeket a megrendelő köteles átvenni!

A megrendelő csak abban az esetben, nem köteles átvenni a kiszálított terméket/termékeket, ha a megrendelő eláll a vásárlástól de erről az elállásról még a kiszálítás megkezdése előtt értesíti a web-áruházat.

Az átvétel megtagadása eljárást von maga után!

A regisztrációval a vásárló kijelenti, hogy a számlázás során használt adatai megfelelnek a valóságnak, az így kiállított számlát elfogadja!

A garanciális feltételeket a vásárló érvényesítheti webáruházunkkal szemben, amennyiben a termék rendeltetésének megfelelő használat mellett láthatóan gyártási hibából adódóan hibásodott!
 

Ilyen esetekben, azaz ha a termék bizonyíthatóan gyártásból eredő hibát tartalmaz, webáruház köteles a hibás terméket saját költségén cserélni, akkor, ha az hiánytalanul, eredeti csomagolásban érkezik vissza részére!
 

Akkor, ha a termékcserekor a termék nincs raktáron, kifutott stb. így a termék cseréje nem megoldható, úgy a webáruház felveszi megrendelővel a kapcsolatot és egyéb lehetőséget kínál a cserét illetően!
 

Az esetlegesen felmerülő egyéb minőségi problémák, panaszok esetén a webáruház köteles a részére bejelentett panaszokat kivizsgálni és az ilyen vizsgálatok eredményéről a vásárlót tájékoztatni!
 

Elálláshoz való jog

Az elállási jog azt jelenti, hogy a vásárló az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet, és a termék 14 napon belüli visszaküldése esetén kérheti a kereskedőtől az általa megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Az eláláshoz való jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen elállásinyilatkozat – mintát is:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, vállalkozásunk nem vállalja e költség viselését.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni!

A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

ÖSSZEFOGLALVA:

Az elállási jog azt jelenti, hogy a vásárló az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet, és a termék 14 napon belüli visszaküldése esetén kérheti a kereskedőtől az általa megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A visszatérétés során a termék, termékek árát és a szállítási költséget is visszatérítjük.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A visszatérítés csak abban az esetben valósul meg, ha a termék, termékek használata még nem kezdődött meg, tehát a terméket, termékeket közvetlenül védő csomagolás (kupak záró fólia és doboz záró alufólia) még nem került felbontásra!

​Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az előző Kellékszavatosság pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló kijelenti, hogy magatartása a vásárlás alatt megfelel az elvárható és elfogadott vásárlói magatartásoknak!
 

Amennyiben vásárló magatartása, tettei, annak következményei nem felelnek meg az elfogadott vásárlói magatartásoknak, úgy webáruház a hatóságokhoz fordul és megteszi a szükséges lépéseket, azokkal együttműködik, segíti munkájukat, azok részére adatokat szolgáltat a vásárlóról!

Panaszkezelés


Fogyasztóvédelmi hatóság
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/
fogyasztovedelmi_hatosag

Európai Fogyasztói Központ
https://www.magyarefk.hu/hu/
info@magyarefk.hu

Békéltető testület

Békéltető testületek elérhetőségei

Online vitarendezés
http://ec.europa.eu/consumers/odr
odr@itm.gov.hu


 

A webáruháznak lehetősége van az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, ennek jogát fenntartja!
 

Balatonszőlős, 2023. március 31.
Epervilág webáruház
Kauker Attila E.v.

RÓLUNK


Nálunk olyan vitaminokat és ásványi anyagokat vásárolhatsz, amelyek teljesen mentesek a mesterséges adalékanyagoktól. A kínálatban megtalálhatók olyan szuperélelmiszerek is, mint az OPC, kurkuma, fitnesztermékek és a koffeines termékeink. Minden termék Németországban készül szigorú minőségi feltételek mellett, és teljesen mentes a nem kívánt mesterséges adalékanyagoktól.

EPER-VILÁG FACEBOOK  »

 

VÁSÁRLÁS


A vásárlás rendkívül egyszerű. A kiválasztott termék, termékek a kosárba kerülnek. Ha a válogatást befejezted, akkor a pénztár linkre lépve tudod véglegesíteni vásárlásod.

Figyelem! A regisztráció nem kötelező a vásárláshoz, de ha regisztrált vásárló leszel akkor különböző játékokban vehetsz részt, ahol terméket, vásárlási utalványt vagy kupont is nyerhetsz!

 

SZÁLLÍTÁS


Megvásárolt termékek kiszállítását a FOXPOST végzi.

Választásod szerint FOXPOST automatába, vagy az általad megadott címre postázzuk a megvásárolt termékeket.

Eper Világ | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Eper Világ WebShop

Mesterséges adalékanyagoktól mentes vitaminok | Tartósítószer mentes vitaminok | Cukormentes vitaminok | Vegán vitaminok | Növényi eredetű vitaminok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2020 - 2024 © EPERVILÁG

0
  A KOSÁR TARTALMA
  A kosár jelenleg üres!Vásárlás megkezdése